Textos legals

Política de privacitat del Gran Hotel Las Fuentes

Política de protecció de dades

La Direcció / Òrgan de Govern de FANTASIA HOTELS AND RESORTS S.L.U. (d’ara en avant, el responsable del tractament), assumix la màxima responsabilitat i compromis amb el establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, garantitzant la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’aconseguir la excel.lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les seues normas de desplegament).


La Política de Protecció de Dades de FANTASIA HOTELS AND RESORTS S.L.U. descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa dita Política, i es capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.


En este sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han servir a tot el seu personal com guia i marc de referència en el tractament de dades personals:


Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractamento aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del propi tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la seudonimització, concebudes per a aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, como la minimització de dades, i integrar las garantíes necessàries en el tractament.

Protección de datos por defecto: el responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento.

Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures técniques i organitzatives apropiadas amb vistas a garantir que, per defecte, només siguen objecte de tractament de les dades personals que siguen necessaris per a cada un dels fins específics del tractament.

Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals seràn tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.

Limitació de la finalitat: les dades personals seràn arreplegades amb fins determinats, explícits i legítims, i no seràn tractats ulteriorment de manera incompatible amb els dits fins.

Minimització de dades: les dades personals seràn adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als que són tractades.

Exactitut: les dades personals seràn exactes i, si fóra necessari, actualitzades; s’adoptaràn totes les mesures raonables perquè se suprimisquen o rectifiquen sense dilació les dades personals que siguen inexactes respecte als fins per als que es tracten.

Limitació del plaç de conservació: les dades personals seràn mantingudes de manera que es permeta la identificació dels interessats durant no més temp del necessari per als fins del tractament de les dades personals.

Integritat i confidencialitat: les dades personals seràn tractades de tal manera que es garantisca una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il.lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidental, per mitjà de l’aplicació de mesures técniques o organitzatives apropiades.

Informació i formació: una de les claus per a garantir la protecció de les dades personals és la formació i informació que es facilite al personal involucrat en el tractamento de les mateixes. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accès a les dades serà convenientement format i informat sobre les seues obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

La Política de Protecció de Dades de FANTASIA HOTELS AND RESORTS S.L.U. és comunicada a tot el personal del responsable del tractament i posada a disposició de totes les parts interessades.


En la seua conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra a tot el personal del responsable del tractament, que ha de conéixer-la i asumir-la, considerant-la com a propia, sent cada membre responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seua activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que considere oportunes amb l’objectiu d’aconseguir la excel.lència amb relació amb el seu compliment.


Esta Política será revisada per la Direcció / Òrgan de Govern de FANTASIA HOTELS AND RESORTS S.L.U., tantes vegades com es considere necessari, per a adequar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.


Clàusula informativa club i newsletter

Si fa clic sobre el botó “Subscriure'm al Club Fantasia Hoteles”, donarà la seua autorització per a la recepció de la nostra Newsletter amb caràcter promocional a la seva adreça de correu electrònic, consentint així mateix el tractament de les dades personals facilitades amb la finalitat esmentada. Si voleu deixar de formar part del nostre “Club Fantasia Hotels” i deixar de rebre la nostra Newsletter a la vostra adreça de correu electrònic, podeu oposar-vos en qualsevol moment al tractament de les vostres dades amb fins informatius remetent un missatge de correu electrònic, amb l'assumpte “ BAIXA SUBSCRIPCIÓ NEWSLETTER”, a la següent adreça: info@fantasia-hoteles.com.

Podeu adreçar-vos a nosaltres per saber quina informació tenim sobre vostè, rectificar-la, eliminar-la i sol·licitar el traspàs de la vostra informació a una altra entitat (portabilitat). Per sol·licitar aquests drets, haureu de fer una sol·licitud escrita a la nostra adreça, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI: FANTÀSIA HOTELS AND RESORTS S.L.U., RESIDENCIAL PARAÍS 7, 1-A, CP 50008, SARAGOSSA (Saragossa). Si enteneu que els vostres drets han estat desatesos, podeu formular una reclamació a l'AEPD (www.aepd.es).